Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона
 1 

 Водачът на листата на ГЕРБ в Габровска област е Цветомир Михов. Той е роден на 17.05.1976г. Женен е, с две дъщери. Завършва ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” в Габрово и Стопанската академия в Свищов, специалност Застраховане и социално дело.

Цветомир Михов беше народен представител в 41-вото и 42-рото Народно събрание, член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по отбрана. През годините назад е бил собственик и управител на фирми за международен транспорт на товари, както и регионален мениджър на фирма за експресни куриерски услуги. От 2007 до 2009 г. Цветомир Михов беше общински съветник в Общински съвет-Габрово, член на Комисията по финанси и бюджет и на Комисията по градоустройство, комунално стопанство и транспорт.

 Още...

 Приключиха строителните дейности по етап 1 от ВиК мрежата

 

Приключиха строителните дейности по договора с фирма Драгиев и Ко ООД на стойност близо 17 милиона лева, в рамките на който са изградени 33 км водопровод и 14 км канализация, ремонтирани са помпени станции Баждар, Гачевци и Тончевци, изградени са нови помена станция и напорен водоем за кв. Стефановци.

 

Хидравлично изпитани, преминали проверка за качеството на питейната вода и превключени към действащата мрежа са всички подобекти:

 ·         Връзки между ляв и десен бряг на р. Янтра по Баев и Горнокрайски мост;

 ·         Кв. Баждар – водопроводи по улици Баждар, тласкател 1 и 2, Емануил Манолов, Хаджи Димитър, Цанко Церковски, Гаврил Кръстевич, Алеко Богориди, Тодор Бурмов, Тракия, Омуртаг, Пейо Яворов, Добруджа, Алеко Константинов, Константин Величков, водоеми висока зона;

 ·         Кв. Варовник – водопроводи по улици Варовник, Ангел Кънчев, Стръмнина, Васил Друмев, Обзор, Хаджи Димитър;

 ·         Кв. Голо Бърдо – водопроводи по улици Свищовска, Венера, бул. Могильов; канализация по улици Свищовска и Венера;

 ·         Кв. Трендафил – водопроводи по улици Лазурна, Тота Венкова, Арх. Атанас Донков, Люлякова градина, Никола Рязков, Свищовска, Венец;

 ·         Кв. Русевци – водопроводи по улици Найден Геров, Морава, Брегалница, Селимица, Емине, Околчица, Цветарска, Вишеград, Щастие, Дрен, Охрид, Зорница;

Още...

       Община Габрово съобщава, че в бр. 63 от 01.08.2014 г. на Държавен вестник е обявен  подробен устройствен план парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на линеен обект: Реконструкция на съществуващ   водопровод за захранване на населените места : гр. Габрово, кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, с. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене, Община Габрово.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ  в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересованите лица могат да направят писмени искания, предложения и възражения,  относно подробен устройствен план–парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на линеен обект: Реконструкция на съществуващ   водопровод за захранване на населените места : гр. Габрово, кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, с. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене, Община Габрово и придружаващите го документи до кмета на общината.   

           

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

 

 

 

 

 

 

                   Община Габрово на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение 169 от 24.07.2014г. на Общински съвет Габрово е разрешено изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване  /ПЗ/ за имот с идентификатор 14218.14.509 по кадастралната карта на гр.Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство” и при необходимост изработване на Парцеларни плановe /ПП/ за трасетата на довеждащите проводи на техническата инфраструктура.

 

 

                        Община Габрово на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №144 от 19.06.2014г. на Общински съвет Габрово е разрешено изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване  /ПЗ/ за  имот с проектен № 113043 и проектни граници в землището на с.Драгановци, Община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за резервен терен с конкретно нежилищно предназначение: за инфраструктура, обслужваща летателна площадка, намираща се в имот №111046 в землището на с.Драгановци.

 1 
Теми с продължение
News management powered by Xpression News