Новините от Габрово и региона
 1 2 

Женина ДЕНЧЕВА

            В рамките на проект „Техническа помощ за подготовка за следващия програмен период 2014-2020“ Община Габрово възложи разработването на прединвистиционно проучване на цялата система на градския транспорт. То ще съдейства за постигане на необходимата готовност за кандидатстване за финансиране на проект за Интегриран градски транспорт. В четвъртък ще бъде представено на общинските съветници. Кои са акцентите коментира зам. кметът Климент Кунев.

 - Основната цел е да се модернизира транспорта в град Габрово, като специфичните цели са насочени към модернизация на организирания масов градски транспорт, подобряване на мобилността и достъпността, намаляване на транспортните задръжки, т.е. задръстванията, излъчването на вредни емисии, опазване на околната среда, посредством развитие на екологичен транспорт. А също така  разработване на велосипедни и пешеходни алеи, подобряване на безопасността, включително оптимизиране на организацията на движение и паркиране в града. Изпълнителят на прединвестиционното проучване е Институтът за транспортни изследвания ЕООД е избран по реда на Закона за обществени поръчки и е с опит в изпълнението на транспортни проучвания, моделиране и проектиране. Разработката е задълбочена, което ни дава основание да смятаме, че е достатъчно надеждна.

 - В крайна сметка се препоръчва смесено обслужване, извършено от автобуси и електробуси, без тролейбуси, като най-изгоден вариант?

- Проучването разглежда няколко проектни алтернативи, три от които в детайли. Идентифицирана е необходимостта от изграждане на система за управление на обществения транспорт, система за електронно таксуване, подмяна на подвижния състав, подобряване на транспортната инфраструктура, облагородяване на спирките включително система за информиране на пътниците, подобряване безопасността на движение, обособяване на велоалеи и въвеждане на мерки за подобряване на организацията на паркиране. Проектните алтернативи се различават само по отношение на видовете превозни средства, които ще се използват за масовия градски транспорт. Ето какви са те. Вариант, в който обслужването се извършва предимно от електробуси и малка част автобуси, без тролейбуси – размерът на необходимите средства за инвестиции тук е най-голям. Вторият вариант предвижда обслужване предимно с тролейбуси и автобуси, без електробуси. При него е изведена необходимостта от мащабни инвестиции за рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова тролейбусна инфракструктура. Третият разгледан вариант предвижда обслужване предимно от автобуси на природен газ и малка част електробуси, без тролейбуси. Той е и препоръчаният от разработчика на прединвистиционното проучване за изпълнение от страна на Община Габрово, предвид най-добрия баланс между инвестиционни разходи и очаквани ползи.

 Още...

Мариана ДИМИТРОВА

До 2016 г. всички детски площадки трябва да отговарят на европейските изисквания за безопасност. Срокът за това бе до 2013 г., но бе отложен с три години.

От няколко години насам в Габрово ежегодно се изграждат по няколко нови площадки и се ремонтират стари с пари от национални програми, европейски средства или от бюджета.

През 2014 г. Община Габрово кандидатства пред Министерството на околната среда и водите - Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда с 15 проектни предложения за селата и 3 за гр. Габрово за изграждане на зони за отдих и детски площадки в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2014 г.”

Община Габрово получи финансиране на 2 проекта от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - изграждане на зона за отдих и ремонтиране на детска площадка на терен в непосредствена близост до сградата на Народно читалище „Христо Ботев – 1923” в село Драгановци на стойност 9 650 лв. Спортна и детска площадка и кът за отдих бяха изградени в централната паркова част на село Яворец на стойност 9 819 лв.

През 2014 г. бяха извършени общо 139 ремонтни дейности на съоръжения и паркови елементи на 13 детски площадки и 32 зони за отдих и игра на деца на обща стойност 8 214 лв. С оглед пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадките за игра, през септември миналата година бе извършен и годишен контрол на 11 детски площадки, разположени на територията на град Габрово, от МЕЛУС ЕООД като независим орган за контрол от вид “А” и отговарящ на критериите за акредитация. Стойността на извършената услугата бе 1650 лв.

През 2014 г. бе изградена и нова детска площадка в кв. Болтата, със съоръжения за люлеене, пързаляне, катерене, клатушкане и общуване, на стойност 19 993 лв.

За тази година Община Габрово кандидатства с 14 проекта за изграждане на зони за отдих, ремонтиране на детски площадки и озеленяване в града и 12 села от общината. Общата стойност на проектните предложения е 113 304 лв.

Проектите са част от Националната кампания „За чиста околна среда – 2015 г.” и ще бъдат одобрявани от Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Още...

Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.”

 

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”

 

 

Приключи реконструкцията на Пречиствателната станция за отпадъчни води Габрово

 

Приключиха строително-ремонтите дейности на Пречиствателната станция за отпадъчни води, изпълнени по проекта за водния цикъл на град Габрово. След извършена финална инспекция, обектът бе приет от Възложителя. Предстои да бъде издадено разрешение за ползване. Реконструкцията на станцията е завършващият елемент от мащабните подобрения по пътя на водата в рамките на проекта за водния цикъл на града.

Строителните дейности на станцията започнаха в средата 2013 г. Целта бе модернизиране на съоръжението, въведено в експлоатация преди близо тридесет години, при други нормативни изисквания към качеството на пречистените води.

Инвестицията включи реконструкция на механично и биологично стъпало, както и на утайковото стопанство. Механичното стъпало е модернизирано с нови сграда решетки, пясъкозадържател и радиални първични утаители. В сграда решетки са монтирани груби и фини решетки за задържане на едрите примеси, носени от постъпващите за пречистване отпадъчни води, които се събират в специални контейнери. В новия пясъкозадържател и мазниноуловител се задържат и отстраняват за по-нататъшно третиране пясъкът и мазнините. Новото биологично стъпало е реконструирано и оборудвано със съвременни машини и съоръжения, създаващи възможност за отстраняване както на органичните вещества, така също и на азота и фосфора до допустимите норми, съгласно европейските директиви и приложимото българско законодателство. По този начин се постига в максимална степен защита на екологичната среда на приемника река Янтра.

По линията на утайките бе извършена реконструкция на метантанковете – изградена бе нова обслужваща сграда към тях, нова сграда за обезводняване на утайките и резервоари за необработена утайка. В процеса на третиране на утайката се произвежда газ метан, а посредством електрически генератори се произвежда ел. енергия, чрез която ще се покриват част от енергийните нужди на станцията.

С ремонта на Станцията, на стойност 23 милиона лева, се осигурява нейната бъдеща надеждност, чрез експлоатацията на съвременни съоръжения от ново поколение - немска техника за пречистване на отпадъчни води, съобразно най -добрите инженерни практики.

Паралелно с технологичните съоръжения бяха извършени основни ремонти на лабораторията, административната и стопанската сграда, както и дейности по озеленяване и изграждане на вътрешни площадкови пътища и комуникации. 

С изпълнението на реконструкцията е въведена пълна автоматизация на технологичните процеси, с постоянно наблюдение и контрол на отделните съоръжения. Това се осъществява денонощно от Централен диспечерски пункт, който гарантира лесната и надеждна експлоатация.

Станцията е проектирана в съответствие със стандартите за пречистване на отпадъчните води преди изпускането им във водните течения и басейни, заложени в Директивата на Европейския съюз и българското законодателство.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.

 

 Женина ДЕНЧЕВА

Почти приключи изпълнението на водния цикъл на Габрово. Много малко са довършителните работи по двата линейни договора. Съвсем скоро ще бъде подписан акт 15 за пречиствателната станция за отпадни води. Пречиствателната станция за питейни води окончателно ще бъде завършена през юни, съобщи кметът Таня Христова.

Спазени са всички срокове по проекта, няма причина да се удължава срокът за окончателното му завършване, допълни кметът.

В момента се извършва инспекция на първия приключил договор, изпълнен от фирма "Драгиев". Според договора 1 година след приемане на обекта има гаранционен период, ако пред това време се открие някакъв дефект, той се отстранява за сметка на изпълнителя.

Амбицията е до края на годината да бъде завършена реконструкцията на ул. "Дунав", осигурен е достатъчно собствен ресурс за съфинансиране. Очакват се останалите средства по програма "Регионално развитие". Има вече избран изпълнител, а също и строителен надзор, очаква се стартът да е идния месец. В момента там се извършват укрепителни работи на подпорната стена на река Янтра по проекта за водния цикъл.

Има избран изпълнител и за спортната площадка до парк Маркотея. "Много е важно да се използват докрай възможностите за финансиране по първия програмен период, защото през новия програмен период ресурсът по програма "Региони в растеж" е доста по-малко. Така че ще направим всичко необходимо за привлечем сега още ресурс за подобряване на градската среда", коментира Таня Христова.

До края на месеца предстои да бъде пуснат в експлоатация рехабилитираният довеждащ водопровод по ул. Марин Дамянов, захранващ Габрово с вода от Пречиствателната станция за питейни води.

Още...

Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.”

www.opе.moew.government.bg

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”

 

Преустановяване на водоподаването на 19 май 2015 г.

 Във връзка с изпълнение на дейности по Водния проект – извършване на проби и изпитване на подменения довеждащ водопровод по ул. Марин Дамянов, захранващ с питейна вода водопроводната мрежа от пречиствателна станция за питейни води, ще бъде преустановенно водоподаването на 19.05.2015 г. /вторник/, от 8:30 до 17:00 ч., на ниската зона на Габрово и на селата в посока Севлиево - кв. Войново и селата Поповци, Рачевци, Гергини, Гарван, Николчовци, Стоевци, Михайловци, Райновци, Враниловци, Новаковци и Божковци.

 Препоръчваме на живущите във високите части да се запасят с вода за повече от 20 часа, с  оглед по-продължителния период, необходим за пълно нормализиране на водоснабдяването.

 Община Габрово се извинява за създаденото неудобство.

   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.

 

Изложба, представяща проекти, реализирани в страната със средства по оперативните програми, ще могат да видят габровци в края на тази седмица. В нея са включени и два обекта от Габрово – зала „Възраждане“ и пречиствателните станции, които са част от мащабния проект „Воден цикъл“.

В четвъртък и петък изложбата ще бъде експонирана в рамките на провеждащата се в Художествената галерия „Христо Цокев“ конференция „Европейско бъдеще за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, а в събота, когато габровци ще отбележат празника на града с пищно карнавално шествие, ще бъде разположена на ул. Априловска.

Изложбата е под егидата на евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков, който преди месец откри Информационен офис в Габрово. Тя е подготвена в Кърджали по повод Деня на Европа,  където Новаков също разкри свой офис.

В изложбата са включени както големи инфраструктурни обекти като автомагистрали, мостове, метрото в столицата, депа за отпадъци, така и по-малки, но с голямо обществено значение – социални центрове, зърнени база, детска градина, неделно училище. Чрез добри примери изложбата илюстрира реални ползи от европейската солидарност и от членството на страната ни в Европейския съюз.

 

        

       

    Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово

 

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”

 

 Предстои да бъде пуснат в експлоатация довеждащият водопровод по ул. Марин Дамянов

До края на месец май 2015 г. предстои да бъде пуснат в експлоатация рехабилитираният довеждащ водопровод по ул. Марин Дамянов, захранващ Габрово с вода от Пречиствателната станция за питейни води.

В рамките на проекта за водния цикъл, по улицата бе извършена паралелна подмяна на три провода, един от които е захранващият чугунен водопровод, обезпечаващ водоподаването на града. Старият водопровод, изпълнявал тази функция е полаган в началото на 60-те години.

Улица Марин Дамянов бе сред най-трудните участъци, в които се извърши рехабилитация на ВиК мрежата по проекта за водния цикъл на гр. Габрово. Теренът на улицата е силно неблагоприятен. Изкопните дейности се извършваха при много голям наклон и при наличието на почти 100% скални почви. Общата дължина на положения провод е близо 520 метра, като денивелацията между началната и крайната точка на трасето е 65 метра.

Наложи се да бъде преодолян изключително сложен участък в частта на излаза на довеждащия водопровод от гората към улицата, в отсечка с хоризонтална крива с малък радиус.

По улицата е разположен и съществуващ етернитов водопровод, чиято цялост следваше да се съблюдава изключително внимателно. Налагаше се преустановяване на водоподаването, както и цялостно затваряне на ул. Марин Дамянов с осигуряване на достъп до горната й част по обходен маршрут. Това обуславяше бавния физически напредък на изпълнението и наличието на безспорен дискомфорт на живущите и ползващите довеждащия път.

С приключването на строителните работи по полагане на новата мрежа, предстои да бъде изградена връзката от новия водопровод към разпределителната шахта, която разделя питейната вода на двата бряга на река Янтра и я отвежда към потребителите. Това ще стане на няколко етапа, като първо ще бъдат направени необходимите изпитания за водоплътност на новоизграденото трасе, промивка и дезинфекция на провода, след което предстои съществената част – връзката с Пречиствателната станция за питейни води и със съществуващата инфраструктура към града. По време на изпълнението на свързването ще се наложи временно преустановяване на водоподаването на голяма част от Габрово.

 След финализирането на всички дейности по ВиК мрежата, ще бъдат извършени оставащите възстановителните работи по настилките на улиците Ясен и Марин Дамянов.

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

 Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.

 

 

Женина ДЕНЧЕВА

Нашумелият артист Ненчо Балабанов ще имитира премиера Бойко Борисов тази събота, но не от екрана на "Господари на ефира", а на живо в Габрово. Той ще застане на коментаторския пункт на карнавалното шествие и в неповторимия си стил ще направи "анализ" на преминаващите под него фигури на политици - Георги Първанов, Николай Бареков, Доган и Местан, руският президент Владимир Путин.

Любопитен ще е коментарът му, когато премине огромната бутафорна фигура на самия Бойко Борисов. Той, както му се полага е водач. Води племето българско напред. А то се състои от...блеещи овце, но не защото някой ги оприличава на глуповатите животинки, а защото е ...годината на Овцата! Овчарят с гегата отпред ги води на паша и ги завръща, ако тръгнат накриво.

Но се оказва, че в стадото има черна овца. И тя е габровска,  носи плакат:"Бойко, кога ще ни върнеш парите, които ви дадохме през 1942 година?!"

 Не всички знаят, че този дълг е исторически факт. През въпросната година Габрово кредитира държавата, която е във финансов колапс по време на войната. Държавата иска заем от най-богатите си поданици, а те са от Габрово. Първите хора на града правят сдружение, събират нужната сума и сключват договор с държавата кога ще им ги върне. Но малко след това идва 1944 година и ...

Голяма идея за Големия шлем на президента Георги Първанов ще бъде претворена в картина, в която той е яхнал трите газови тръби: Бургас - Александруполис, АЕЦ "Белене", Южен поток. Самият той ще държи ракета за тенис с надпис "Голям Шлем-ник Байкалски".

Новият политик Николай Бареков - Костинбродски ще крачи в шествието попрегърбен, защото отзад са му се събрали много ритници. В една си ръка ще държи лимоново дръвче, в другата - счупен дудук, а на гърдите му звездите на ЕС с надпис "слаб 2". След него се влачи Нешка Робева с празен куфар, на който пише: "На кого ни оставяш, бати Цецо /Василев/?!"

Отношението на управниците към културата е изразено с фигурата на Слави Бинев, избран /за кратко!/за шеф на парламентарната комисия по култура. Той е изобразен като каратист, с един удар разбива Народния театър, разлетяват се книги, ролки с филмите "Козия рог" и "Вчера". На гърба на Слави ще е залепен постер на културният министър Вежди Рашидов, с прословутата пура, облечен в анцунг, а надписа отдолу е "Хорист №1".

Ще се появи и картина за санирането - хора, облепени целите в топлоизолационни материали, със снимката на министър Лиляна Павлова, ще рекламират санирането - първо индивидуално, после групово.

Но не само политиците ще са акцентът на веселия карнавал с мото "Габровец и котка по гръб не падат!  "За пръв път основателят на града Рачо Ковача, сполучливо претворен от мим актьор, ще поведе шествието с цялото си величие. Около него ще танцуват 30 красиви и гъвкави котки от танцова трупа "Лиана", със специални костюми. След тях  ще се появи и традиционната габровска котка в царствен вид, макар да знае, че след малко ще остане без опашка. Около нея ще подтичват 30 малки рачоковачевци - момченца облечени като него. Всичко това, а и не само, е посветено на 155 години от обявяването на Габрово за град. Иначе той е много по-стар, селището се появява още през 16 век, според легендата основан през 1527 година от сина на Божана - Рачо Ковача", припомня сценаристът и режисьор на карнавала Иван Минчев.

Още...


Женина ДЕНЧЕВА

До преди седмица в Габрово са регистрирани 28 сдружения на собствениците и 13 заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Седем са сключените договора за целево финансиране. Общо 165 от многофамилните сгради в Габрово са допустими за включване в програмата.

По отношение на процедурите за избор на потенциални изпълнители по програмата, Община Габрово вече стартира процедури за сключване на рамкови споразумения за период от три години. В края на март бяха отворени офертите по обществената поръчка за техническото и енергийното обследване на сградите, към която проявиха интерес 20 фирми. Очакваме през месец май да бъдат сключени договорите за конкретни обекти. Обявена е и процедурата за сключване на рамковото споразумение за изработване на работни проекти и упражняване на авторски надзор. Строително-ремонтите работи и строителният надзор ще се възлагат с открити процедури за всеки отделен обект, информират от Общината.

След като сдруженията подпишат с Общината и се подготвят всички документи, се прави проверка за легитимността на документите и в областната управа. След това  се подписва договор между община, държава /в  лицето на областния управител/ и банката.

Според областния управител Николай Сираков до тази фаза са достигнали едва няколко договора в областта. "Този процес за мен е по-важен, повече заради развитието на нашето общество, отколкото заради самото саниране. Покрай регистриране на сдруженията съседите започват са си говорят, да обсъждат, опознават се. Виждат кои не искат да се включат и защо. Не искам да правя генерални изводи, но се забелязва, че в Габрово хората са много по-мнителни, недоверчиви, подозрителни. Нещата около санирането се движат бавно и мудно", коментира той.

      Най-често, няколко човека от блоковете, някъде дори само един,  не желаят да се подпишат. Обикновено те не дават обяснения за мотивите, но нерядко "контрите" са хора, които сами са си направили външна топлоизолация на апартаментите, подменили са дограмите на терасите. И след като са дали не малко средства за това, изведнъж съседите получават подарък от държавата - всичко това безплатно. А, не  без мен, няма да подпиша, казват си завистливите комшии. 

Още...

 1 2 
Теми с продължение
News management powered by Xpression News