Новините от Габрово и региона
 Осем проекта са одобрени за финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда - 2013 г.” и конкурса „Обичам природата - и аз участвам“. Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ ще осигури средствата за проекти, чиято цел е повишаване на екологичната култура на хората и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора. Одобрен е един проект на територията на гр. Габрово, който предвижда ремонтиране и облагородяване на детска площадка, намираща се на ул. „Зелена ливада“. Проектът предвижда премахване на старите и амортизирани съоръжения и доставка и монтаж на нови. Изграждане на ударопоглъщаща пясъчна настилка под съоръженията, възстановяване на алейната мрежа и настилката от плочи, засаждане на дървесна и храстова растителност. Сумата за изпълнение на проекта е 9597,36 лв. Сред проектите, които ще бъдат финансирани са тези за селата Армените, Враниловци, Гергини и Мичковци. Всички те предвиждат озеленителни дейности, изграждане на зони за отдих или детски площадки и облагородяване на различни терени, с важно значение за живущите в селата. Общата стойност на проектите е 34 186,80 лв. В конкурса на тема „Обичам природата - и аз участвам” са одобрени за финансиране проектите на ЦДГ „Перуника”, ОУ „Христо Ботев“ и Национална Априловска гимназия. В двора на детската градина ще бъдат създадени зона за обучение и експерименти с два къта – единият от тях за занимания на децата по образователните направления природен и социален свят, а другият – за експерименти. Дейностите по проекта в ОУ „Христо Ботев“ са свързани както с организиране на тематични беседи, празници, конкурси, кръгла маса и викторина, така и с озеленяване на училищните пространства – коридори в учебната сграда и пространството около училището с цел намаляване на вредните емисии. В Национална Априловска Гимназия средствата ще се използват за естетизиране на вътрешния двор между старата и новата сграда на училището, което ще включва озеленяване, възстановяване на настилката и естетическо оформяне гроба на Априлов.

Теми с продължение
News management powered by Xpression News