Новините от Габрово и региона
 Габровски административен съд отмени приетия от Общински съвет Габрово начин за формиране на такса смет според данъчната оценка. Той реши, че разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредба за определяне и администриране на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово е неправилна и незаконосъобразна. Решението е резултат от дело, образувано след жалба на ГД "ДНЕС", с която се оспорва текста. Според магистратите, за да се определи таксата пропорционално върху данъчната оценка или отчетната стойност е необходимо да не може да се установи количеството на битовите отпадъци, каквито доводи не са изложени от колективния административен орган при приемането на обжалваната разпоредба. Община Габрово ще обжалва пред следващата инстанция решението на Габровския Административен съд, с което се отменя разпоредбата на чл. 15, ал.1, т.1 от Наредбата за определяне на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово, съобщават от Община Габрово Настоящото решение не отменя задължението на гражданите за плащане на такса битови отпадъци, тъй като услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо и чистота на териториите за обществено ползване, които Общината е задължена да предоставя, реално се извършват, пише още в официалната позиция. Решението е постановено на 29 март 2013 г. и към настоящия момент все още не е влязло в сила. В цитирания чл. 15 е формулиран начинът за определяне на размера на такса битови отпадъци за жилищни имоти. Според решението на магистратите при приемането на чл. 15, ал.1, т.1 не са посочени мотиви за постановяване на цитирания текст от Наредбата и e нарушена самата процедура.

Теми с продължение
News management powered by Xpression News