Новините от Габрово и региона
 Община Габрово внесе за оценка в Агенция за социално подпомагане проектно предложение „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово”. Четири иновативни социални услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години предстои да бъдат разкрити по проекта. Дейностите са част от подготовката за преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца в осем пилотни общини, сред които и Габрово. Според извършените индивидуални оценки и анализ на ресурсите по подготовката за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца в Габрово, ще бъдат създадени център за майчино и детско здраве, център за ранна интервенция за деца и семейства, дневен център за деца с увреждания и център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, нуждаещи се от непрекъснати медицински грижи. Потребители на новите услуги ще бъдат общо 93 лица, сред които деца с увреждания от 0 до 3 години, лишени от родителска грижа, бременни и родилки, деца от раждането до навършване на 3-годишна възраст, членове на техните семейства, лица от малцинствени общности и други рискови групи. Дейностите ще се осъществяват от квалифициран персонал в среда, близка до семейната. Потребителите ще получават индивидуална медицинска, здравна и социална помощ, както и психологическа подкрепа. Ще се работи за повишаване на информираността за семейно планиране, здравословна бременност и грижи за малкото дете, подготовка за родителство. Важен акцент ще бъдат мобилните здравно-социални услуги – с възможност за придружаване на майката за получаване на медицински услуги за нея и детето, посещения на екипа в дома на семейството след изписване от родилно отделение. Предвидена е превантивна дейност относно изоставянето на деца с увреждания и подпомагане на родителите в специфичната грижа. Услугите ще се предоставят от октомври 2013 г. в обновения корпус на Дома за медико-социални грижи за деца, където в момента се извършват строително-ремонтни дейности. През първите 12 месеца финансирането ще бъде по проекта, след което ще се трансформира в делегирана държавна дейност. Проектът се финансира чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013, Процедура „Шанс за щастливо бъдеще”, Компонент 2 „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години”. Планираната му стойност е 599 999, 06 лева. Процедурата „Шанс за щастливо бъдеще“ се реализира в съответствие с целите на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. Един от основните приоритети на Визията е извеждане на децата, настанени в домовете за медико-социални грижи, чрез разкриване на нови социални услуги за подкрепа на семействата и превенция на риска от изоставяне на деца, включително и специализирани услуги за деца с тежки увреждания.

Теми с продължение
News management powered by Xpression News