Новините от Габрово и региона

 

ЕТАП 1 ДРАГИЕВ  И КО

Полагане  на проводи:

 • Тласкател 1, кв. Баждар – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Цветарска” – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.08.2013 г.
 • по пътя за с. Орловци, от разклона за кв.Златари към Напорен резервоар „Стефановци” – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.08.2013 г.
 • Индустриална зона- Гл.кл.3- полага се битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013
 • ул. „Минка Стефанова” и ул. „Русалка” – полага се водопровод и битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013
 • бул. Бойката – битова и дъждовна канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013
 • ул. „Тодор Бурмов” – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 15.09.2013 г.
 • Помпена станция, кв. „Стефановци”; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.

 

Възстановяване  на улична настилка:

 • ул. „Хаджи Димитър” - възстановяване на бордюри, тротоарни плочки и паваж; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013
 • ул. „Трапезица”- възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.08.2013 г.
 • ул. Алеко Богориди - възстановяване на бордюри и тротоарни плочи; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013
 • ул. „Василка Бенева” - полагане на нови бордюри; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013

ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане  на проводи:

 • бул. Васил Априлов – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. Шипка – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 13.09.2013 г.
 • ул. Орловска – полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 08.09.2013 г.
 • ул. Брянска– полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 20.09.2013 г.

Възстановяване  на улична настилка:

 • ул. Македония, ул. Лазар Донков – асфалтиране; прогнозно завършване на участъка: 28.08.2013 г.
 • ул. Градище - полагане бордюри и тротоарни плочки, прогнозно завършване на участъка: 31.08.2013 г.
 • улици Иван Вазов, Кукуш, Република, Дончо Пашов, Роден край и Иван Димов - асфалтиране; прогнозно завършване: 30.08.2013 г.

ЕТАП 3 – ПЪТИНЖЕНЕРИНГ  ЕООД

Полагане на проводи:

 • ул. „Николаевска“ (в участъка от ул. Априловска до Горнокрайски мост) – превключване на сградни отклонения на новоположения водопровод; прогнозно завършване научастъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Николаевска“ (в участъка от Горнокрайски мост до моста на Шивара) – превключване на сградни отклонения на новоположения водопровод; прогнозно завършване научастъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Климент Охридски“ (в участъка от ул. Иван Тончев до детска градина) – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
  • ул. „Каменоломна“ – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
  • ул. „Неофит Рилски“ – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
  • пл. Първи май – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 10.09.2013 г.
  • ул. „Априловска“ – полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 05.09.2013 г.
  • ул. „Ведрина“ (в участъка от ул. Габрака до ул. Каменоломна) – почистване на шахти и поставяне на капаци; прогнозно завършване на участъка: 30.08.2013 г.
  • ул. Беленска - (в участъка от ул. Габрака до ул. Чучура) - полага се водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
  • ул. Въдичарска - (в участъка от ул. Ягода до ул. Спортна) - полага се канализация; прогнозно завършване на участъка: 05.09.08.2013 г.
  • бул. Столетов - (в участъка от разклона за Етъра до ул. Коста Евтимов) – рехабилитация на водопровод по безизкопна технология; прогнозно завършване на участъка:30.11.2013 г.

Възстановяване  на улична настилка:

 

 • ул. „Коста Евтимов“ - възстановяване на асфалтова настилка по канализационна траншея; прогнозно завършване на участъка: 30.08.2013 г.
 • ул. „Климент Охридски“ - /в участъка от ул. Гимназиална до ул. Ив. Тончев/ – възстановяване на асфалтова настилка – прогнозно завършване на участъка 30.08.2013 г.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

 

Повече подробности  на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News