Новините от Габрово и региона

 ЕТАП 1 ДРАГИЕВ  И КО

Полагане  на проводи:

 • Помпена станция „Тончевци” – рехабилитация; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • Помпена станция и Напорен резервоар кв. „Стефановци” - вертикална планировка; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013  г.
 • ул. Емануил Манолов - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • ул. Минка Стефанова – тласкател и хранителен водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • ул. Тракия - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • гл. кол. II десен до ПС /индустриална зона/- битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.
 • ул. Стръмнина – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • ул. Тракия - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • ул. Лазурна - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • ул. Ангел Кънчев - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

Възстановяване  на настилки:

 • ул. Васил Друмев - възстановяване на тротоарната настилка - бордюри и плочки; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • ул. Брегалница - възстановяване на тротоарната настилка /бордюри и плочи/; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • ул. Баждар - висока зона - възстановяване на тротоарната настилка /бордюри и плочи/; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • ул. Георги Стефанов – цялостно възстановяване на асфалтовата настилка; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане на проводи:

 • бул. Априлов – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • ул. Шипка – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 11.10.2013 г.
 • ул. Мир – канал; прогнозно завършване на участъка: 06.10.2013 г.

Възстановяване  на настилки:

 • ул. Градищеполагане на бордюри и тротоарни плочки; прогнозно завършване на участъка: 10.10.2013 г.
 • улици „Орловска“/в участъка от училище „Райчо Каролев" до кръстовището с ул. ”Никола Василиади”/, Кукуш, Република, Роден край, Подуево, Юджиийн Скайлър и ул.Лале - полагане бордюри и тротоарни плочки и цялостно възстановяване на уличната настилка; прогнозно завършване на участъците: 11.10.2013 г.

ЕТАП 3 – ПЪТИНЖЕНЕРИНГ  ЕООД

Полагане  на проводи:

 • ул. Николаевска полагане на водопровод; прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013 г.
 • ул. Климент  Охридски полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.
 • ул. Каменоломна полага се  водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. „Неофит Рилски“полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • ул. Беленска полага се канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09.2013 г.
 • ул. Въдичарска - полага се канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.09. 2013 г.
 • бул. Столетов - рехабилитация на водопровод по безизкопна технология; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.
 • Дере ВиК и Маркотея рехабилитация, прогнозно завършване 05.12.2013 г.

Възстановяване  на улична настилка:

 • ул.  „Тотьо Иванов“полагане на  бордюри и тротоари, подготовка за цялостно възстановяване на асфалтова настилка – прогнозно завършване на участъка 30.11.2013 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Повече подробности на сайта  на проекта: waterprojectgabrovo.eu.

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News