Новините от Габрово и региона

               

 Във връзка с повдигнатите в общественото пространство от живущите на ул. Николаевска притеснения по повод полагането на новата тротоарна настилка, Община Габрово е категорична, че няма да допусне изпълнение на обекта, което не отговаря на изискванията на възложителя. Още преди постъпване на жалбата в Община Габрово, по време на проверка на мястото на изпълнението Звеното за изпълнение на проекта, строителният надзор и ръководството на строителната фирма констатираха несъответствия в изпълнявания обект, при което са дадени инструкции за временно преустановяване на работата и подмяна на доставения материал с нов. Работата на обекта се възобновява с доставката на нов тип плочки. С оглед вече осигурената проходимост на пешеходната зона и предвид настъпващия зимен сезон, участъкът с вече положени плочки ще бъде също подменен при първа възможност, след завършването на оставащата част от тротоарите. С така предприетите мерки от Община Габрово и строителната фирма ще бъде гарантирана здравината и естетическия облик на тротоарите по улица Николаевска.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

 

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News