Новините от Габрово и региона

Днес приключва набирането на проекти по инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ и съгласно Постановление на Министерски съвет за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачно изразходване на средствата от държавния бюджет.

През тази седмица ръководството и експертите „Регионално развитие” на Областна администрация проведоха работна среща с кметовете на общините Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна, по време на която всички те заявиха готовността си да подготвят в срок апликационните форми. 

 В бюджет 2014 г. на Република България за тази публична инвестиционна програма са заложени средства в размер на 500 млн. лева като 350 млн. лева от тях са за общините. Областният управител обясни пред кметовете и техните представители, че Програмата има за цел да обезпечи допълнителен финансов ресурс за регионите, като се финансират проекти извън допустимите за кандидатстване по оперативните програми. Съгласно приетото постановление и допълнителните разяснения той представи и механизма, по който ще се процедира.

По време на срещата бяха дискутирани конкретни проблеми, които биха възникнали при изпълнението на проекти. Част от въпросите получиха отговор от областния управител, а другата част бяха отправени към Междуведомствения съвет.

По думите на ръководителите и на четирите общински администрация днес в Областна администрация се очаква да се получат най-малко по два проекта от община .

 „Всички имаме опит в разработването на проекти и знаем колко време отнема това, надяваме се с тази инвестиционна програма сроковете да се съкратят и резултатът да е видим за хората по-бързо, защото именно това е важното - хората да усещат бързия ефект от това което се случва”, беше заявено по време на дебата.

Очакванията за тази програма са освен да подпомогне баланса между  регионите в страната, чрез нея да се създаде и заетост по места.

Утре е крайният срок, в който областният управител  трябва да подготви списъка с документите и те да бъдат внесени в Междуведомствения съвет, който ще селектира предложенията по предварително зададените критерии, а именно:

·         съответствие с програмата на правителство;

·         дефинирани очаквани ефекти от изпълнението (отразяващи цели на политиката на правителството);

·         връзка между заложените в проекта цели, планираните за изпълнение дейности и очаквани резултати;

·         връзка между резултата и размера на разходите, необходими за постигането му (реалистичност на заложеното финансиране);

·         капацитет на организацията да изпълни проекта, съобразно проектното предложение и в посочените срокове;

·         принос за икономическото развитие на национално, регионално или местно ниво;

·         принос за намаляване на различията на национално, регионално и местно ниво;

·         принос за подобряването на жизнената среда на национално, регионално и местно ниво;

·         добавена стойност от изпълнението на заложените дейности като социално въздействие;

·         качествено подобрение на конкретна дейност или услуга, предмет на финансирането.

·         генериране на заетост


Теми с продължение
News management powered by Xpression News