Новините от Габрово и региона

Реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води на Габрово е завършващият елемент от мащабните подобрения по пътя на водата в рамките на проекта за водния цикъл. С ремонта на станцията, на стойност 23 милиона лева, се осигурява нейната бъдеща надеждност, чрез експлоатацията на съвременни съоръжения от ново поколение немска техника за пречистване на отпадъчни води, съобразно най – добрите инженерни практики. 

Изпълнението на обекта включва проектиране, строителство, монтаж на оборудване и обучение на експлоатационния персонал, последван от 12 месеца тестови период за съобщаване и отстраняване на евентуални дефекти в пробната експлоатация.

Станцията е проектирана в съответствие със стандартите за пречистване на отпадъчните води преди изпускането им във водните течения и басейни, заложени в Директивата на Европейския съюз и българското законодателство. Основната цел на реконструкцията е да се обнови изцяло това мащабно съоръжение, въведено в експлоатация преди близо тридесет години, като се модернизират всички процеси по линия на водата и третирането на утайките. 

Линията на водата включва изграждане на нови Механично и Биологично стъпало, където строителните работи са вече приключили и в процес на изпитване е монтираното технологично оборудване. Механично стъпало е реконструирано с нова  сграда решетки, пясъкозадържател и радиални първични утаители. В сграда решетки са монтирани груби и фини решетки за задържане на едрите примеси, носени от постъпващите за пречистване отпадъчни води, които се събират в специални контейнери. В новия пясъкозадържател и мазниноуловител се задържат и отстраняват за по-нататъшно третиране пясъкът и мазнините. Новото биологично стъпало е реконструирано и оборудвано със съвременни машини и съоръжения, създаващи възможност за отстраняване, както на органичните вещества, така също и на азота и фосфора до допустимите норми, съгласно европейските директиви и нашите стандарти. По този начин се постига в максимална степен защита на екологичната среда на приемника река Янтра.

В момента се работи по линия на утайките – реконструират се метантанковете, изгражда се нова обслужваща сграда към тях, нова сграда за обезводняване на утайките и резервоари за необработена утайка. В процеса на третиране на утайката в метантанка ще се произвежда газ метан и посредством електрически генератори ще се произвежда ел. енергия, чрез която ще се покриват близо 40 % от енергийните нуждите на станцията, при достигане на максималния й проектен капацитет. В допълнение, обработената и обезводнена утайка ще бъде годна за оползотворяване за целите на наторяване на земи и рекултивация на терени.

Паралелно с технологичните съоръжения се извършва основен ремонт и на лабораторията, административната и стопанската сграда, изпълнява се вертикална планировка чрез дейности по озеленяване и изграждане на вътрешни площадкови пътища и комуникации.

С изпълнението на реконструкцията ще се обезпечи и пълната автоматизация на технологичните процеси, наблюдението и контрола на отделните машини и оборудване. Това ще се осъществява от Централен диспечерски пункт и по този начин ще гарантират лесната и надеждна експлоатация на пречиствателната станция.

През следващите месеци Община Габрово ще продължи да инвестира в един от основните елементи на ВиК системата на града за изпълнение на поетите от държавата ангажименти за екологосъобразно управление на водните ресурси.           

 

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News