Новините от Габрово и региона

 

            С Ъ О Б Щ ЕНИЕ

 

 

Община Габрово, на основание §4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава, че със Заповед № РД-02-01-214/10.11.2014 г. на Областен управител – Габрово, обнародвана в Държавен вестник брой 96/21.11.2014 г. е одобрен помощен план и план на новообразуваните имоти и регистър на имотите към него в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за териториите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местности в землише село Гарван с ЕКАТТЕ 14533, включващ кадастрални райони 401, 402, 403, 404, 405 и 406 и в землище село Гачевци, ЕКАТТЕ  14218, включващ кадастрални райони 251, 438, 482, 466, 468, 471, 472, 470, 484, 486, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 487, 493, и 494, община Габрово, област Габрово, които са изложени в техническата служба на Община Габрово – стая № 311 всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти заинтересованите лица могат да подават чрез Областен управител – Габрово пред Административен съд Габрово в 14-дневен срок от обнародването на съобщението

Теми с продължение
News management powered by Xpression News