Новините от Габрово и региона


Женина ДЕНЧЕВА

До преди седмица в Габрово са регистрирани 28 сдружения на собствениците и 13 заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Седем са сключените договора за целево финансиране. Общо 165 от многофамилните сгради в Габрово са допустими за включване в програмата.

По отношение на процедурите за избор на потенциални изпълнители по програмата, Община Габрово вече стартира процедури за сключване на рамкови споразумения за период от три години. В края на март бяха отворени офертите по обществената поръчка за техническото и енергийното обследване на сградите, към която проявиха интерес 20 фирми. Очакваме през месец май да бъдат сключени договорите за конкретни обекти. Обявена е и процедурата за сключване на рамковото споразумение за изработване на работни проекти и упражняване на авторски надзор. Строително-ремонтите работи и строителният надзор ще се възлагат с открити процедури за всеки отделен обект, информират от Общината.

След като сдруженията подпишат с Общината и се подготвят всички документи, се прави проверка за легитимността на документите и в областната управа. След това  се подписва договор между община, държава /в  лицето на областния управител/ и банката.

Според областния управител Николай Сираков до тази фаза са достигнали едва няколко договора в областта. "Този процес за мен е по-важен, повече заради развитието на нашето общество, отколкото заради самото саниране. Покрай регистриране на сдруженията съседите започват са си говорят, да обсъждат, опознават се. Виждат кои не искат да се включат и защо. Не искам да правя генерални изводи, но се забелязва, че в Габрово хората са много по-мнителни, недоверчиви, подозрителни. Нещата около санирането се движат бавно и мудно", коментира той.

      Най-често, няколко човека от блоковете, някъде дори само един,  не желаят да се подпишат. Обикновено те не дават обяснения за мотивите, но нерядко "контрите" са хора, които сами са си направили външна топлоизолация на апартаментите, подменили са дограмите на терасите. И след като са дали не малко средства за това, изведнъж съседите получават подарък от държавата - всичко това безплатно. А, не  без мен, няма да подпиша, казват си завистливите комшии. 

[re

[

Вероятно не само в Габрово живеят подобни хора, затова се стигна до облекчаване  условията за кандидатстване по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради с решение на Министерски съвет.

Министър Лиляна Павлова обясни, че  винаги в една сграда има по 1-2 апартамента, в които има несъгласни с кандидатстването по програмата. "Имаме почти готови сгради за финансиране с много входове и етажи, които заради тези апартаменти не могат да влязат в програмата. Заради това сега с облекчен ред даваме възможност, ако има изрично решение на Общото събрание на сградата и след съгласуване с общината един, два апартамента да не спъват реализацията и финансирането на цялостната сграда и проект", посочи Павлова. Министърът мотивира втората промяна, относно намаляване броя на апартаменти в сградата, с множеството получени жалби от граждани и общини, за сгради с по 32 - 34 апартамента в стари сгради. Досега блоковете с под 36 апартамента нямаха възможност да кандидатстват по програмата.  „Затова се дава възможност сгради с 24 и 32 апартамента също да участват в програмата, ако са строени до 1975 г. и са с тежки проблеми“, посочи Павлова. Третата промяна, свързана със сградите с голям на брой входове, министър Павлова обясни с трудността да се съберат стотиците собственици за постигане на съгласие. "Затова въвеждаме ново правило, когато има такава сграда ако няколко блоксекции, са готови да се финансират, да не чакат останалите. Важно е да се покрива 50 % от сградата, като входовете са поредни“, поясни тя. 

"Надявам се, че с това облекчение още по-динамично и бързо ще почне да работи програмата", каза още Павлова.

Съгласно промените се предвижда при невъзможност за участие на цялата група и по преценка на общината, от съответната група да бъде допуснато да кандидатстват по програмата минимум половината от свързаните блок-секции/сгради, които следва да покриват изискването за минимум 36 самостоятелни обекта и да са последователно разположени. Това изключение важи за група от минимум от две блок-секции или за група от повече от две свързано застроени сгради. 

По изключение и по преценка на общината през 2015 г. могат да бъдат одобрявани за обновяване и сгради с минимум 32 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, които са построени преди 1975 г. и са с доказани конструктивни проблеми, предвиждат още промените.  

За да се облекчат условията за кандидатстване по програмата по изключение и по своя мотивирана преценка общината може да допусне одобрение на сграда, ако не са представени документи/декларации за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти. Изключението може да се прилага за не повече от 5% от самостоятелните обекти. В този случай общината следва да намери подходящо техническо решение, да се извършат дейностите по обновяването, включително и в съответните самостоятелни обекти, при необходимост, за да се постигане цялостна визия на сградата и клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. При това изключение общината задължително следва да съблюдава изискванията на програмата по отношение на схемата за минимална помощ и за тези самостоятелни обекти, за които не е представена декларация-образец за достъп.

Съгласно Методическите указания по програмата общината отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на програмата на своята територия и следва да прецени, чрез избраните изпълнители, най-подходящото решение за всяка сграда с цел подобряване на цялостната й визия. 

Местната администрация следва да осъществява текущ  контрол на изпълнението на дейностите по обновяване с цел гарантиране на доброто им качество, вкл. при одобрението на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж за сградите, както и да поддържа постоянна комуникация и сътрудничество с одобрените сдружения на собствениците. Собствениците трябва да са запознати с всяка стъпка и дейност, които предстоят по техните сгради.

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News