Новините от Габрово и региона

Женина ДЕНЧЕВА

            В рамките на проект „Техническа помощ за подготовка за следващия програмен период 2014-2020“ Община Габрово възложи разработването на прединвистиционно проучване на цялата система на градския транспорт. То ще съдейства за постигане на необходимата готовност за кандидатстване за финансиране на проект за Интегриран градски транспорт. В четвъртък ще бъде представено на общинските съветници. Кои са акцентите коментира зам. кметът Климент Кунев.

 - Основната цел е да се модернизира транспорта в град Габрово, като специфичните цели са насочени към модернизация на организирания масов градски транспорт, подобряване на мобилността и достъпността, намаляване на транспортните задръжки, т.е. задръстванията, излъчването на вредни емисии, опазване на околната среда, посредством развитие на екологичен транспорт. А също така  разработване на велосипедни и пешеходни алеи, подобряване на безопасността, включително оптимизиране на организацията на движение и паркиране в града. Изпълнителят на прединвестиционното проучване е Институтът за транспортни изследвания ЕООД е избран по реда на Закона за обществени поръчки и е с опит в изпълнението на транспортни проучвания, моделиране и проектиране. Разработката е задълбочена, което ни дава основание да смятаме, че е достатъчно надеждна.

 - В крайна сметка се препоръчва смесено обслужване, извършено от автобуси и електробуси, без тролейбуси, като най-изгоден вариант?

- Проучването разглежда няколко проектни алтернативи, три от които в детайли. Идентифицирана е необходимостта от изграждане на система за управление на обществения транспорт, система за електронно таксуване, подмяна на подвижния състав, подобряване на транспортната инфраструктура, облагородяване на спирките включително система за информиране на пътниците, подобряване безопасността на движение, обособяване на велоалеи и въвеждане на мерки за подобряване на организацията на паркиране. Проектните алтернативи се различават само по отношение на видовете превозни средства, които ще се използват за масовия градски транспорт. Ето какви са те. Вариант, в който обслужването се извършва предимно от електробуси и малка част автобуси, без тролейбуси – размерът на необходимите средства за инвестиции тук е най-голям. Вторият вариант предвижда обслужване предимно с тролейбуси и автобуси, без електробуси. При него е изведена необходимостта от мащабни инвестиции за рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова тролейбусна инфракструктура. Третият разгледан вариант предвижда обслужване предимно от автобуси на природен газ и малка част електробуси, без тролейбуси. Той е и препоръчаният от разработчика на прединвистиционното проучване за изпълнение от страна на Община Габрово, предвид най-добрия баланс между инвестиционни разходи и очаквани ползи.

 

- Какво всъщност представляват електробусите? Колко и на каква стойност ще бъдат купени, ако се одобри това предложение?

- По отношение на свободата на движение, електробусите по-скоро представляват автобуси, които се задвижват от електродвигатели, захранвани от акумулаторен блок. По своето устройство наподобяват тролейбуси, но не се нуждаят от въздушна контактна мрежа, поради което могат да изпълняват превози по всички градски линии. Необходимо им е време за зареждане на акумулаторите посредством зарядни станции, като това може да става през времето на междусменна почивка например или при изчакване в района на крайните спирки и обръщалата. Препоръчваният за изпълнение вариант предвижда доставка на общо 42 нови превозни средства с различен капацитет и габарити за нуждите на организирания градски транспорт, от които 30 броя автобуси, задвижвани от двигатели на природен газ и 12 броя електробуси. Предвидените средства за реализация на цялата доставка надхвърлят 27 милиона лева, а заложените единичните цени са индикативни, предвид интензивния процес на технологична модернизация, динамиката на пазара и множеството производители на такива превозни средства. По отношение на цените, без да съм в състояние да цитирам конкретни, защото те за различните марки и модели са различни, най-общо мога да кажа, че цените на автобусите са много по-ниски от тези на електробусите, които пък са значително по-ниски от тези на тролейбусите.

 

- Знае се, че тролейбусите екологично са по-добри от автобусите, мнозина ще ви упрекнат, предполага се и общински съветници също, че изоставяте тролеите?

- Въпросът е спорен, защото в нашия случай все пак говорим за автобуси на природен газ. Факт е, че и двата вида превозни средства не отделят вредни емисии, но там, където се произвежда електроенергията за задвижване на тролейбусите, особено когато това става в ТЕЦ-ове, които са част от националната електроенергийна система, такива се отделят. В Габрово вече използваме автобуси на природен газ и габровци знаят, че зад тях няма пушек, сажди, миризми и прах във въздуха. При горенето му се отделят водни пари и въглероден диоксид, който се превръща в кислород от растенията при фотосинтезата. Необходимо е да споменем, че автобусите имат предимствата по отношение на автономността на движение по различни маршрути, могат да заобикалят препятствия и позволяват промяна на маршрутите при временна организация на движение, което дава възможност на транспортния оператор да ги използва целесъобразно по всички линии, които обслужва. Тролейбусният транспорт вероятно е удачен в градове с напълно изградена контактна мрежа, където не се налага маршрутите на тролейбусите да бъдат дублирани с автобусни, което не е така в Габрово. От две години в нашия град не се движат тролейбуси и това не е довело да влошаване качеството на услугата. В крайна сметка пътниците се интересуват от това дали транспорта, който могат да ползват е сигурен, бърз, предвидим, комфортен и на достъпна цена и едва след това какво по вид е конкретното превозно средство, в което се возят.

 

- Бихте ли казали в какво състояние са съществуващите тролеи, каква е стойността на едни нови тролеи, колко ще струва и ремонтът на контактната мрежа?

- Съществуващите тролейбуси са на почти 30 години, технологично остаряли и енергоемки са и не предлагат търсените от пътниците нива на комфорт и скорост на придвижване. Подобно е и състоянието на котнактната мрежа и токоизправителните станции, които я захранват. Откакто се изградени те не са обновявани, голяма част от кабелните им изводи не са изправни и това създава значителни затруднения при експлоатацията им. На места мрежата е провиснала, а същевременно, с цел превенция на кражби на проводници е под напрежение. Рехабилитацията на съществуващата и изграждането на нова контактна мрежа само по бул.“Могильов“ изисква повече от 4 милиона лева, при това необходимостта от дублиране на превозите с автобуси в другите направления остава, поради липсата на излаз в краен пункт. Цената на един тролейбус варира в зависимост от марката и модела му, но при всички положения надхвърля един милион лева за брой. Това всъщност е видно от публично достъпната информация за такива доставки в големите градове.

 

- Кога ще стартира проектът за интегриран градски транспорт. Кога се очакват 42- те чисто нови автобуса?

- Очакваме изпълнението на проекта да стартира през следващата година.  Размерът на средствата, които Общината може да осигури от външни или собствени източници ще определи дали реализацията му ще протече на един или няколко последователни етапа.

 

- Какво ще правите със старите автобуси, които не подлежат на бракуване?

- Известно е, че всяко превозно средство, дори понякога и заводски новото може да дефектира. Годните за експлоатация превозни средства ще се използват за осигуряване на резерв в такива ситуации, още повече, че задълженията на всеки превозвач включват поддръжката на резервни превозни средства. Възнамеряваме да осигурим транспортно обслужване и за жителите от квартали като „Петкова нива“ и „Варовник“, та и за това ще са необходими подходящи автобуси. Част от предвидените за доставка превозни средства са с намалени габарити, които ще позволят това да се случи.

 

- Как ще отговорите на евентуален въпрос на общински съветник - за какво са ви толкова нови автобуси и електробуси, като няма кой да се вози в тях, населението на града намалява непрекъснато?

- Нашата задача е да направим организирания градски транспорт достатъчно сигурен, точен, предвидим и удобен и същевременно да го запазим достъпен, за да стане той предпочитан от съгражданите ни. Смятам, че в това има голям потенциал и доставката на такъв брой превозни средства ще е необходима и целесъобразна. Свидетели сме на ежедневния недостиг на паркоместа и неправилно и често безобразно паркиране, особено в центъра на град Габрово. Безспорна е необходимостта от създаване на зона за платено паркиране в централната градска част. Последното изисква целенасочени инвестиции за модернизиране на градския транспорт, с цел  превръщането му в адекватна алтернатива на придвижването с личен автомобил.Теми с продължение
News management powered by Xpression News