Новините от Габрово и региона

Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.”

 

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”

 

Информация за строителните дейности по ул. Градище

По време на изпълнение на дейности по водния проект бе установено, че, при проливни дъждове, на ул. „Градище“ - в участъка от кв. Андреево до ул. „Острец“, образуващият се голям водосбор в микробасейн не може да се оттича нормално. С цел предотвратяване на евентуално преливане и щети в района, бяха предприети дейности за изпълнение на водосток за отводняване и отвеждане на водните количества към съществуващото дере по ул. „Мир“. Строителните дейности ще продължат и през месец юли, като за обходни маршрути могат да се използват улиците „Орлово гнездо“ и „Стефана Богдан Генчева“.

Останалите интервенциите по асфалтовата настилка на улица „Градище“ се извършват с цел подготовка за полагане на завършващ пласт асфалтобетон.

Всички бъдещи дейности по обекти в обхвата на водния проект, изискани от възложителя Община Габрово в резултат на финални инспекции или в периода за съобщаване и отстраняване на евентуално появили се дефекти, се извършват за сметка на фирмите изпълнители.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu

Теми с продължение
News management powered by Xpression News