Новините от Габрово и региона

Женина ДЕНЧЕВА

Грижа за възрастните хора и предоставяне на редица социални услуги за подобряване на бита, здравето и качеството им на живот осигурява общинската структура "Заведения за социални услуги" в Габрово. Те обхващат звената домашен социален патронаж, социален асистент и два клуба - на пенсионерите и на инвалидите. А също така и звено "Майка и бебе", което осигурява подслон на бременни и жени в риск, уточнява директорът на структурата Красимира Цветанова.

Домашният социален патронаж на ул. „Ивайло“ 13 предоставя комплекс от услуги в семейна среда на възрастни или хора с увреждания,  които са затруднени или не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени и битови потребности. Капацитетът на услугата е 200 потребителя, ползват я 190 човека.

Екипът на патронажа доставя храна ежедневно по домовете на своите клиенти в рамките на работната седмица. Приготвена храна, включваща супа, основно ястие, десерт и хляб, е съобразена с диетичен режим, предписан от личен лекар. Храната се приготвя съгласно „Сборник–рецепти за диетични ястия“ за Заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения. Храната се осигурява от фирма, спечелила обществена поръчка и се приготвя в ресторант. Потребителите на този вид социалната услуга заплащат месечна такса съгласно Наредба за определянето и администрирането на месните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово. Плаща се около 70 лв. на месец, казва Цветанова.

Освен в Габрово топла храна всеки ден получават и възрастни хора от селата Борики, Жълтш, Фърговци, Богданчовци, Поповци, Гайтани, Чавеи, Армени, Враниловци, Новаковци, Драгановци.

При желание на ползвателя на социалната услуга патронажът предлага поддържане личната хигиена и хигиената в жилището. А също така закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителите, заплащане на месечните сметки за потребление на електрическа и топлинна енергия, вода, телефон и други разходи.

Санитарите, които изпълняват тази услуга оказват и съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, както и снабдяване с предписани лекарства, за снабдяване с технически помощни средства, за изготвяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК, съдействие при уреждане на въпроси, свързани с получаване на социални помощи, пенсии, осъществяване на контакти с членове на семейството, близки и приятели.  Тези услуги се извършват веднъж или два пъти в седмицата по желание на клиентите на патронажа. Услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж, се извършват от квалифициран персонал с подходящо образование и дългогодишен опит в сферата на социалните услуги.

"Около 70 човека ползват този вид услуги. Стараем се, да сме в полза на хората в уязвимо положение, да им донесем малко радост, спокойствие и съпричастност. Понякога те имат нужда не толкова от храна или лекарства, колкото от малко внимание, споделяне на проблемите си, вълненията си с нашите служители", обяснява Красимира Цветанова.

 Другият вид услуга е социален асистент, която предоставя комплекс от услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Потребители на социалната услуга са самотно живеещи хора, които не са в състояние да се самообслужват и да организират бита си, поради здравословни причини. А също така лица и/или деца с трайни увреждания, вследствие на които се намират в позиция на социална изолация и в невъзможност да организират самостоятелно ежедневното си обслужване.

Социалните асистенти оказват помощ и подкрепа за извършване на комунално–битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиена в жилищни помещения, обитавани от потребителя, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.

Освен това социалните асистенти се грижат за поддържане на лична  хигиена, оказват помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, съдействие при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до детско, учебно, болнично заведение и др.

Оказват и помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещение на културни събития и други.

Посещенията на социалните асистенти се извършват по предварително изготвен месечен график, съобразно желанието и възможностите на потребителите. Дейностите, изпълнявани от асистентите са в зависимост от нуждите и потребностите на всяко едно лице. Социален асистент е почасова услуга, като потребителите заплащат такса, съобразно броя на ползваните през месеца часове. В момента 48 човека се възползват от тази услуга, но желаещите са доста повече. А асистентите са само 9.

Затова амбицията на Общината е да осигури повече социални асистенти за нуждаещите се. Миналата година това се случваше чрез проект, който вече изтече. Сега Общината кандидатства  за лични и социални асистенти по процедура „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.  Проектното предложение „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“ бе подадено за оценка от Министерството на труда и социалната политика, стойността на разработката е 500 000 лв.

Чрез проекта ще се даде възможност на по-голям брой нуждаещи се да ползват услугите „личен асистент“ и „социален асистент“. С него ще се надгради дейността на звеното за услуги в домашна среда към общинската структура „Заведения за социални услуги“, както и работата по стартиралия проект „Нови възможности за грижа“.

Към момента чрез двете услуги на територията на община Габрово са обхванати 113 лица, които се обслужват от 92 лични и социални асистенти. Предвижда се услугата „личен асистент“ да е за период от 12 месеца и да се предоставя на 60 потребители, обслужвани от 60 лица. Услугата „социален асистент“ планира 11 лица да се грижат за 44 потребители в период от две години.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News