Новините от Габрово и региона

Област Габрово има силно изразен индустриален профил и традиционно добри икономически показатели. Доходите в областта остават сравнително високи, а безработицата е сред най-ниската в страната, сочи изследването „Регионални профили: показатели за развитие” на Института за пазарна икономика. Целта е да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2015 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега.

 В областта се наблюдава сериозно натрупване на чуждестранните преки инвестиции /ЧПИ/ през годините, както и много добро усвояване на европейски средства от страна на общините. Местните данъци и такси в общините на областта са сред най-ниските в България. Голямото предизвикателство пред област Габрово е силно влошената демографска картина. Областта се характеризира с много високи нива на възрастова зависимост и с един от най-ниските коефициенти на раждаемост в страната. Показателите за обхвата и качеството на училищното образование се влошават през 2014  г. Повишава се обаче делът на висшистите в работната сила, което е ключов фактор за развитие на областта.

Доброто усвояване и инвестиции на европейски средства води и до много добри показатели за околната среда, особено по отношение на управлението на водите. Показателите за развитието на културните дейности в област Габрово също стоят добре на фона на страната. Икономиката на област Габрово е седмата по големина в страната, като брутният вътрешен продукт на човек от населението през 2012 г. достига 9025  лв. Възстановяването на икономиката в областта през периода 2011–2012  г. е много добро в сравнение с общата тенденция в страната. Доходите в областта остават сравнително високи, като се открояват по-високите доходи от пенсии. Заплатите се покачват бързо през последните две години, като средната годишна брутна заплата на един нает достига 7912  лв. през 2013 г. През 2012  г. 45,8% от населението на областта живее с материални лишения, т.е. изпитва трудности да посрещне основни свои нужди. Относителният дял на бедните спрямо линията на бедността спада до 15,2%, като това ниво е ниско на фона на страната. Спада и делът на хората, които живеят в домакинства с ниска трудова заетост – едва 4,5% през 2012 г.

Възстановяването на пазара на труда в област Габрово през 2012–2013 г. се забавя през последната година – коефициентът на заетост през 2014  г. остава 48,1%, а икономическата активност спада до 52,3%. Безработицата в областта продължава да спада и е една от най-ниските в страната. През 2014 г. коефициентът на безработица е 8,1%. Единствено в столицата има устойчиво по-ниски нива на безработица.

Коефициентът на демографско заместване е силно влошен, макар и леко да се покачва през 2014 г. до 47%, което означава, че условно на всеки 100 лица на възраст между 60–64 години, които напускат работната сила, се падат едва по 47 лица на възраст 15–19 години, които се вливат в нея.

Инвестиции Габрово е сред областите с най-голям кумулативен размер на привлечените ЧПИ, претеглени спрямо населението. През последните две години (2012–2013) обаче не се наблюдава приток на чуждестранни капитали. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи се възстановяват през 2013 г. и достигат близо 183 млн. лв. Общините в област Габрово се отличават с много добро усвояване на европейски средства, като по изплатени европейски средства, съотнесени спрямо населението, областта от години се нарежда на първо място в страната. Към края на януари 2015  г. изплатените средства на общините като бенефициенти по оперативните програми са близо 160  млн.  лв. Изключително добро е усвояването в областния център Габрово (124  млн.  лв.), следван от общините Севлиево (22  млн.  лв.) и Трявна (10,5 млн. лв.). Инфраструктура Габрово остава областта с най-голяма гъстота на пътната мрежа в страната – близо 25  км на 100  кв.км територия (2013  г.). На територията на областта обаче все още не преминава автомагистрален път. Габрово остава и един от малкото областни центрове без обходно трасе. Качеството на пътната настилка в областта се подобрява през последните години, като делът на пътищата с добра настилка достига 41,5% през 2014 г. и вече е над средното ниво за страната.

Подобрява се свързаността на домакинствата с интернет и областта вече се нарежда сред най-добрите примери в страната – през 2014 г. 64,4% от домакинствата имат достъп до интернет. Използваемостта също расте и през 2014 г. вече 63,2% от лицата на възраст 16–74 години са използвали интернет през последните 12 месеца.

Община Габрово е сред областните центрове с най-ниски данъци и такси в страната. Администрация Общините в област Габрово се представят сравнително добре по отношение на предоставяните услуги по електронен път и обслужването на „едно гише“. Положителни примери за предоставянето на услуги по електронен път са общините Габрово и Дряново. Добре организирана е работата на „едно гише“ в общините Габрово, Дряново и Трявна. През 2014 г. покритието на кадастралната карта е 21,3% от територията на областта, което е високо спрямо страната.

Област Габрово се представя много добре и в Рейтинга на активната прозрачност на органите на местното самоуправление, изготвян от Фондация „ПДИ“ (2015  г.). Най-висок рейтинг на прозрачността в рамките на областта получава община Габрово, докато най-ниската оценка е за община Дряново. Всички общини в областта обаче подобряват значително оценката си спрямо година по-рано.Теми с продължение
News management powered by Xpression News