Новините от Габрово и региона

 

Община Габрово на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №177 от 25.08.2016г. на Общински съвет Габрово е разрешено изработване на Подробен устройствен план  -План за застрояване за Частично изменение на Подробен устройствен план за имот №019074 в землището на с.Жълтеш, във връзка с разширяване на площадката върху земеделска земя-имот с проектен №019077 в землището на с.Жълтеш, Община Габрово и при необходимост изработване на Парцеларни планове /ПП/ за трасетата на довеждащите проводи на техническата инфраструктура. 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News