Новините от Габрово и региона
Община Габрово съобщава, че в бр. 74 от 20.09.2016 г. на Държавен вестник е обявен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Път III-5004 – „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – реконструкция на инженерни мрежи. На територията на община Габрово парцеларният план засяга поземлени имоти в землището на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания, относно ПУП-ПП и придружаващите го документи до Кмета на общината.

Теми с продължение
News management powered by Xpression News