Новините от Габрово и региона

 90 паркоместа са обособени тази година, за следващата са регламентирани още около 200, съобщава зам.кметът Климент Кунев

Женина ДЕНЧЕВА

Затворените заради строителството по водния цикъл улици, зимните поледици и снегове още повече усложняват пътното движение в Габрово. Какво прави Общината за облекчаване на пътния трафик, за обособяване на повече паркоместа, коментира зам. кметът Климент Кунев:

"Факт е, че все по-често се наблюдават затруднения в автомобилното движение. Въпреки че това донякъде се дължи и на въведени временни организации на движението по улици, по които се работи по водния проект, нашето желание е да създаваме условия за увеличаване пропускливостта на улиците и оптимизиране организацията на движението в Габрово.

В рамките на проект "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013., на база изготвени технически задания ще се разработят инвестиционни проекти – фаза работни проекти, със съответните подробни количествено – стойностни сметки, с включени мерки за изграждане на достъпна среда за хората в неравностойно положение.

Сред обектите от градската среда на Габрово, за които ще бъдат разработени инвестиционни проекти е все още нереализираната, но предвидена по действащите устройствени планове на града, като стратегически важна комуникационна връзка източна градска улица. Тя тангира с пешеходната зона и е предназначена да  обслужваща източната част на града.  Трябва да премине по част от съществуващи трасета на ул. „Хан Крум“ и ул. „Марин Дринов“, като влиза във вече изградения, но незавършен тунел над сградата на полицията. Обособеният участък, предмет на настоящия проект, представлява самостоятелен  етап от цялостното трасе на източната градска улица / т.н. „малък ринг”/, и при завършването му може да се ползва самостоятелно.

В момента трасето е в лошо състояние, тунелът не е довършен по отношение на настилки и осветление, поради което не може да се ползва, а състоянието на улиците „Хан Крум“ и „Марин Дринов“ е повече от незадоволително като габарити и настилки. Реализирането на тази връзка е от съществено значение за облекчаване на транспортното обслужване на цялата източна централната градска част, което в момента е изключително сложно и зле организирано и ще облекчи и без друго ограничените възможности за паркиране. Предвиждаме изграждане на улица с всичките й  елементи - пътно платно, предпазни пътни ограждения, тротоари, отводняване, улично осветление, благоустрояване на прилежащи озеленени площи; довършване на настилките, осветлението и вентилацията на съществуващия тунел и др.

Сред останалите обекти от градската среда на Габрово, за които ще бъдат разработени инвестиционни проекти е реконструкцията на кръстовище „Шиваров мост”, което поради пресичането на основната републиканска пътна артерия с други улици, разпределящи автомобилното движение в няколко направления, се нуждае от реорганизация. Проектът предвижда реорганизация на кръстовището в кръгово с всички съпътстващи дейности - пътно платно, предпазни пътни ограждения, маркировки,  тротоари, отводняване, улично осветление, благоустрояване прилежащи озеленени площи и др.

С изпълнението на всяка следваща инвестиция, Община Габрово се стреми да увеличава регламентираните паркоместа в районите на интервенции. В приключените през годината обекти са създадени общо 90 такива места, като се предвижда  повече от половината от тях да са платени.

Вече започна изпълнението на следващия мащабен проект на Общината - „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“.  Проектът предвижда благоустрояване на парково пространство; изграждане на зони за отдих, озеленяване на площи и екстериорно обзавеждане; изграждане на велосипедни и пешеходни алеи, детски и спортни площадки; благоустрояване и реконструкция на улични мрежи; въвеждане на енергоспестяващо улично осветление; създаване на достъпност в рамките на проектния участък; изграждане на естетически композиции. В обхвата му са включени 4 основни обекта – дългоочакваната от габровци реконструкция на кръстовище „Консултативна поликлиника“ в такова с кръгово движение, реконструкция на улица „Софроний Врачански“,  благоустрояване на  VI-ти участък и още една дългоочаквана инвестиция - благоустрояване на парк „Маркотея“. При изпълнение на строително-монтажните работи в районите на тези четири обекта ще бъдат регламентирани и маркирани около 200 паркоместа.

 

Друг важен проект, към чиято реализация вървим е насочен към интегрирания градски транспорт, в това число достъпността на градската среда, велосипедния транспорт, зони за паркиране и др. Той ще има ключова роля за промяна качеството на обществения транспорт, като услуга с пряк екологичен ефект. Проектът предвижда и изграждане на информационна система за пътниците на всяка спирка така, че те да знаят след колко минути ще мине превозното средство по съответната линия. Последното ще повиши надеждността на обществения транспорт и ще привлече пътници. В своята цялост тези комплексни мерки със своят положителен ефект неминуемо ще доведат до намаляване интензитета на употреба на лични превозни средства в ежедневието.

С реализирането на посочените проекти и предстоящата реконструкция на кръстовището на Консултативна поликлиника, автомобилното движение чувствително ще се облекчи."

 


Коментари (2)
Страници:  1 
Promptly send the QuotesChimp copies of any notices or legal papers you receive. If a lawyer contacts you regarding the ac�cident or you are sued, you must immediately turn the matter over to your insurance company so it can put its people to work on the case. Failure to comply can be grounds for your company to attempt to deny coverage or to refuse to defend you.
от Xantara на 19:09:07 01/03/2014
Pin my tail and call me a doyenk, that really helped.
от Nabukera на 05:04:53 28/01/2014

Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News