Новините от Габрово и региона

 Кметът Таня Христова внесе 5 проекта, очакващи одобрение и финансиране от публичната инвестиционна програма на правителството „Растеж и развитие на регионите“. По нея са предвидени общо 500 000 000 лв. в държавния бюджет и целта й е да се обезпечи допълнителен финансов ресурс за регионите. Общата стойност на подадените от Габрово предложения е 19 894 000 лв.

1. Въвеждане на енергоспестяващи мерки в системата за улично осветление на гр.Габрово

Проектът предвижда демонтаж на съществуващите, доставка и монтаж на нови енергоспестяващи осветителни тела. С изпълнението му, общата консумация на осветителите в системата ще стане малко над 280 kWh, при текущи 398 kWh, което означава повишаване на енергийната ефективност с почти 30 %. Последното гарантира икономия на публични средства в размер над 200 000 лв. годишно. Изпълнението на проекта включва и рехабилитация на съществуващата кабелна мрежа, което значително ще намали загубите и аварийността, от там и ежегодните разходи за електроенергия и поддръжка. Рехабилитацията включва разкриване и възстановяване на дефектирали кабелни трасета и подмяна и обезопасяване на монтираните върху стъбловета за улично осветление разпределителни кутии.

Изпълнението на настоящото проектно предложение ще окаже голям социален, икономически и инфраструктурен ефект върху развитието на града и живота на населението. Проектът ще доведе до безспорни ползи за града по отношение на сигурността, безопасността на движението в градската среда, качествено нов функционален и естетически облик на уличните и алейни мрежи. Повишаването на енергийната ефективност на системата за улично осветление в гр.Габрово ще позволи насочването на средствата от реализираната икономия на електроенергия в други важни за развитието на общината дейности, при запазване на данъчните нива. Последното, непременно ще се отрази благоприятно върху бизнес климата, както и инвестиционния интерес към региона.

2. Дом за стари хора с. Враниловци

Проектът предвижда преустройство и надстрояване на съществуващата общинска сграда в с. Враниловци с подходящо благоустрояване на прилежащия терен. След реконструкцията в сградата ще се обособи дом за стари хора с капацитет – 76 легла. Предвидени са съвременни стаи с по 1, 2 и 3 легла със самостоятелни санитарни възли към тях, просторна многофункционална дневна, зала за хранене, кътове за самостоятелно хранене, чайна - бюфет, медицински и административен сектор. Във вътрешния двор ще бъдат обособени кътове за отдих и площадки за спорт.

3. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в Спортен Комплекс „Христо Ботев”, гр. Габрово

Чрез реализацията на проекта ще се повиши енергийната ефективност на сградата, което пряко ще доведе до намаляване на енерго-потреблението, намаляване на разходите за поддръжка и експлоатация на сградния фонд. Настоящият проект е насочен и към опазването на околната среда в следните аспекти:

 - Дейности по пряко стимулиране на околната среда: въвеждане на мерки за енергийна ефективност и внедряване на ВЕИ, с което ще се осигури значително намаляване на потреблението и разходите за енергия ще доведе до насърчаване на енергийната  ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата.

 - Дейности по ограничаване на ефекта от инфраструктурната намеса: при всички предвидени дейности ще се използват съвременни материали и оборудване, които няма да доведат до замърсяване на околната среда; за да се сведе до минимум опасността от замърсяване на околната среда, по време на изпълнение на ремонтните работи по проекта, ще се вземат сериозни мерки за контрол над своевременното събиране, извозване и изхвърляне на строителните отпадъци до определените за целта места. Така ще се гарантира предотвратяване на замърсяването на околната среда, в частност на почвата и въздуха.

4. Реконструкция на ул. „Дунав“, гр.Габрово, ЦДГ – Изток

Изпълнението на проекта, ще доведе до следните положителни ефекти:

  • създаване на привлекателна, достъпна и зелена градска среда;
  • стимулиране на градското възстановяване и развитие в ключов за град Габрово териториален участък от градската среда;
  • повишаване качеството на живот – подобрена градска среда в контекста на териториалния обхват на проекта;
  • осигурена пешеходна и автомобилна достъпност – подобрен достъп до основни услуги и ключови обекти с голямо обществено значение;
  • създаване на условия за икономическо и социално развитие – стимулиране на бизнес инициативата и туристическата атрактивност на района;
  • промяна в нагласата на обществото по отношение на опазване и поддържане на обществените места, произтичаща от подобрената градска среда.

5. Възстановителни работи по улични и тротоарни настилки, попадащи в териториалния обхват на Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово

Изпълнението на настоящото проектно предложение ще създаде интегритет и цялостност на различните инвестиции, с висока добавена стойност, като допълни по силно осезаем начин ефекта от изпълнение на екологичния проект за водния цикъл, в т.ч. вече договорените и финансово обезпечените към него възстановителни работи, както и другите изпълнявани проекти, подобряващи градската среда. В този смисъл настоящото проектно предложение се явява част от комплексен модел за трайно и ефективно решаване на проблеми, свързани с качеството на жизнената среда, с което се постига цялостен ефект на повишаване качеството на живот.

Освен проекта за водния цикъл, ефектът на синергията се допълва с текущото изпълнение на други проекти - за реконструкция на улици Цанко Дюстабанов и прилежащите, Софроний Врачански, Стара планина, VI участък, кръгово кръстовище на Консултативна поликлиника, парк Маркотея, мерките за подобряване на образователна, културната, социалната и туристическа инфраструктура, както и частни инвестиции с висока обществена важност като газификация. Комплексният подход при решаване на проблемите на града се налага все повече, особено при реализацията на инфраструктурни мерки, тъй като физическите фактори на строителния процес налагат тяхното съвместяване във времето. Този подход гарантира не само изпълнението на техническа инфраструктура, но и устойчивост на ползите в дългосрочен план. 


Коментари (0)
Страници:  1 
Все още няма публикувани коментари
Добавете коментар...
Вашето име: [Вход (по избор)]
Вашият E-Mail:
 
Ако не можете да прочетете кода, опреснете страницата, за да получите нов.
Код за потвърждение:
Вашият коментар тук:
Теми с продължение
News management powered by Xpression News