Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона
Община Габрово и Министерство на образованието младежта и науката, в качеството му на Договарящ орган по схема за безвъзмездна финансова помощ „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“, подписаха договор за изпълнение на проект „Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до образование в община Габрово“. Финансирането е на стойност 88 360, 12 лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси. Партньор е основно училище „Неофит Рилски”, а продължителността – 16 месеца. Предвидените дейности целят интеграция и равнопоставено участие в образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства чрез мотивирано, адаптирано и интеркултурно обучение. Включени са общо осем училища и детски градини от Габрово, в които броят на представителите на различни етноси е най-голям. Занимания ще се провеждат с 59 ученици от 1 до 4 клас от ОУ „Цанко Дюстабанов”, ОУ „Неофит Рилски”, ОУ „Иван Вазов” и СОУ „Отец Паисий”. Предвиждат се мотивационни мерки спрямо застрашени от отпадане ученици, изграждане на стимули за учене и условия за пълноценно участие в училищната общност. Дейностите в детските градини ще обхванат 48 деца от ОДЗ „Ран Босилек”, ЦДГ „Слънце” база 1 и 2, ЦДГ „Първи юни” и ЦДГ „Радост” база 1 и 2. Планирана е мотивационна работа за постъпване в първи клас, както и работа с родители за включване в образователната система на необхванати деца. За целите на проекта от всяка институция ще бъдат избрани по двама педагози, които ще преминат специализирано обучение за работа в мултиетническа среда. Впоследствие те ще бъдат ангажирани като ръководители на групи и клубове за интеркултурно обучение. В клубовете ще участват всички деца и ученици, изучавайки културата на различните етноси с акцент върху традиционните обичаи. За даване поле за изява на усвоеното при работата по групи и на творческите заложби на участниците са планирани съвместни празници-гостувания и провеждане на „Общински фестивал на толерантността”. Ще бъде изработено помагало с приказки, предания, песни и материали от реализацията на проекта, с елементи на приемане на различието, за бъдещо ползване при интеграционни дейности.

Теми с продължение
News management powered by Xpression News