Габрово ДНЕС
Новините от Габрово и региона
ЕТАП 1 ДРАГИЕВ И КО

 

Полагане на проводи:

 

-          Помпена станция „Тончевци” – рехабилитация; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          Помпена станция „Гачевци” – рехабилитация; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Емануил Манолов - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Минка Стефанова – тласкател и хранителен водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          гл. кол. II десен до ПС /индустриална зона/- битова канализация; прогнозно завършване на участъка: 15.12.2013 г.

-          ул. Тракия - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Лазурна - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Ангел Кънчев - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

 

-          ул. Боровска – дъждовна канализация, дере „Хлебозавода”; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

 

Възстановяване на настилки:

 

-          ул. Васил Друмев – възстановяване на асфалтова настилка и тротоарната настилка - бордюри и плочки; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Брегалница - възстановяване на тротоарната настилка /бордюри и плочи/; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Баждар - висока зона - възстановяване на тротоарната настилка /бордюри и плочи/; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Ангел Кънчев - възстановяване на тротоарната настилка /бордюри/; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

 

 

ЕТАП 2 СТАНИЛОВ ЕООД

Полагане на проводи:

-          бул. Априлов – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. Йоан Предтеча – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 13.10.2013 г.

-          ул. Стефана Богдан Генчева – водопровод; прогнозно завършване на участъка: 09.10.2013 г.

-          ул. Мир – канал; прогнозно завършване на участъка: 13.10.2013 г.

-          ул. Кирил и Методий - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 13.10.2013 г.

-          Главен колектор 2 десен канал; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013 г.

-          ул. Иван Димов - водопровод; прогнозно завършване на участъка: 31.10.2013 г.

 Възстановяване  на настилки:

-          улици Орловска, Шипка и Градище - полагане бордюри и тротоарни плочки и подготовка за  възстановяване на уличната настилка; прогнозно завършване на участъците: 13.10.2013 г.

ЕТАП 3 – ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Полагане на проводи:

 

-          ул. Николаевска  – полагане на водопровод; прогнозно завършване на участъка: 15.10.2013 г.

-          ул. Климент  Охридски полага се водопровод и канал; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          ул. „Неофит Рилски“полага се водопровод; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          ул. Беленска полага се водопровод и канализация; прогнозно завършване на участъка: 30.10.2013 г.

-          бул. Столетов - рехабилитация на водопровод по безизкопна технология; прогнозно завършване на участъка: 30.11.2013 г.

-          Дере ВиК и Маркотея рехабилитация, прогнозно завършване 05.12.2013 г.

 

Възстановяване на улична настилка:

 

-          ул.  „Тотьо Иванов“ –  полагане на  бордюри и тротоари, подготовка за цялостно възстановяване на асфалтова настилка – прогнозно завършване на участъка 30.11.2013 г.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

 

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.

 

 

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News