Новините от Габрово и региона


БАЛКАНСКО ЕХОЕООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0122-C01 и изпълнява проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-3.002 “Енергийна ефективност в големи предприятия”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Общата цел на проекта е свързана с повишаване на конкурентоспособността на БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД, чрез реализиране на мерки за намаляване на енергийното потребление, разширяване на дейността, повишаване на капацитета и производителността на предприятието.

В резултат от изпълнението на планираните дейности БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД ще може да започне да прилага по-екологична производствена политика, чрез използване на енергоефективни технологии, щадящи околната среда. Въвеждането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международно признатия стандарт БДС EN ISO 50001, ще позволи на фирмата да оптимизира използването на енергия, което ще доведе до намаляване и на енерго-потреблението. Ще бъде внедрена и система за автоматизиран мониторинг на енергопотреблението в предприятието. Не на последно място, в резултат на успешното изпълнение на заложените по проекта дейности, фирмата ще повиши значително производствения си капацитет и качеството на продукцията, което ще позволи привличане на нови клиенти и разширяване на дейността.

Общата стойност на допустимите разходи е в размер на 4 997 275.20 лв., от които 2 097 039.75 лв. европейско и 370 065.85 лв. национално съфинансиране.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 18.06.2019 г.


Теми с продължение
News management powered by Xpression News