Новините от Габрово и региона


 Във връзка с въпросa, отправен към „Топлофикация Габрово“ ЕАД от г-жа Таня Христова, кмет на Община Габрово, отнасящ се до начина на формиране на новата пределна цена на топлинната енергия в гр. Габрово, която влезе в сила от 01.07.2019 г., бихме искали да направим няколко важни уточнения, за да не бъдат пораждани повече спекулации и да изключим възможността за създаване на погрешни интерпретации.

 

С писмо с вх. № Е-14-11-6 от 02.04.2019 г. дружеството е представило в КЕВР заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител прогнозна и отчетна информация, съгласно писмото на Комисията.

 

            Цената от 186,63 лв./MWh (без ДДС) на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, за която ни попита г-жа Христова се получава чрез одобрена от КЕВР методика, като в заявлението за определяне на цените на топлинна и електрическа енергия се залагат основните технико-икономически параметри на топлофикационното дружество. След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Топлофикация Габрово” ЕАД за следващия ценови период от КЕВР е утвърдена  еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС) – 98,21 лв./MWh. Реално цената на топлинната енергия, доставяна от „Топлофикация Габрово“ ЕАД се повишава с 9,93%, което няма нищо общо с „двойно поскъпване на услугата“, за каквото твърди г-жа Христова. Мотивите и причините за искането на „Топлофикация Габрово“ ЕАД за поскъпване на услугата са подробно описани в заявлението, което сме входирали в КЕВР в законоустановените срокове.

 

            Бихме искали да отправим апел към всички да не се създават поводи за спекулации посредством внасяне в общественото пространство погрешни и неверни данни. Когато някой иска да получи някаква информация, моля да се обърне директно към нас и ще му разясним в подробности. Не смятаме, че е необходимо обществеността да се занимава с подобен тип казуси.

 

 


Теми с продължение
News management powered by Xpression News